Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az OnlineBau Group Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.fotelbazar.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, Látogató) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása szükséges. Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon  történik, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció és egyéb szolgáltatások egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel az OnlineBau Group Kft. és a Felhasználó között az ÁSZF szerinti szerződés jön létre.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az ÁSZF elfogadás visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben nem kívánja a Felhasználó a jelen ÁSZF feltételeit elfogadni, a regisztráció törlésére van lehetősége.

Az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével és a regisztrációval a Felhasználó elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. Alapfogalmak

Üzemeltető, szolgáltató: az OnlineBau Group Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó hatóság Pécsi Törvényszék cégbírósága, cégjegyzékszám: 02-09-082967, székhely: 7636 Pécs, Kis utca 10/A., adószám: 25927861-2-02, email: ugyfelszolgalat@fotelbazar.hu) ami a szolgáltatást nyújtja a Felhasználónak.

Felhasználó: az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki az www.fotelbazar.hu oldal tartalmához hozzáfér, a www.fotelbazar.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) és aki ezen fiók felhasználásával terméket és/vagy szolgáltatásokat kínál eladásra, az oldal által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

Látogató: az a személy, aki a weblapot az ott közzétett termékek megtekintése és esetleges megvásárlása érdekében keresi fel és nem rendelkezik regisztrációval.

Saját fiók: a Látogató amennyiben megfelel a Felhasználóvá válás követelményeinek a www.fotelbazar.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza a Felhasználó által a regisztráció során és a hirdetési feladásakor megadott adatokat, információkat valamint az oldalon térítés ellenében igénybe vett szolgáltatásokhoz szükséges számlázási adatokat.

Nap: naptári nap


2. A szolgáltatás tárgya

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az OnlineBau Group Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) valamennyi, a www.fotelbazar.hu honlapon elérhető és megvásárolható termékekre és/vagy szolgáltatásokra érvényesek.

2.2. Az OnlineBau Group Kft. nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött szerződésekre vonatkozna.

2.3. A www.fotelbazar.hu szolgáltatásait kizárólag magyar nyelven lehet igénybe venni.

2.4. Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít a Felhasználók részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, valamint a hirdetéshez kapcsolódó, jelen szabályzatban meghatározott egyéb szolgáltatásokat nyújt a számukra.

2.5. A szolgáltatás igénybevételével, így különösen saját fiók létrehozásával, hirdetés elhelyezésével a Felhasználó elismeri, hogy nagykorú, jog- és cselekvőképességgel rendelkező személy vagy olyan gazdálkodó szervezet, aki képviseletére jogosultként jár el, és az általa megadott adatok helyesek és valósak.

2.6. A Felhasználó, Látogató a weboldal használatának megkezdésével, illetve saját fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A www.fotelbazar.hu oldalt minden Felhasználó és Látogató kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.


3. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. június 1. napjától hatályosak. A www.fotelbazar.hu oldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.fotelbazar.hu erre a célra szolgáló felülete, az Üzemeltető által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

3.2. Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

3.3. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni az Üzemeltető Szolgáltatásait, jogviszonyát jogosult megszüntetni, az ÁSZF rendelkezései szerint.


4. Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

4.1. A www.fotelbazar.hu oldalon bizonyos Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások az ÁSZF mellékletét képező Díjtáblázatban foglalt ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

4.2. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételének feltétele a regisztráció. A regisztrációra lehetőség van a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával.

4.3. A regisztráció elektronikus úton történik, és annak az Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás során a regisztrációkor megadott e-mail címre regisztrációs linket/aktivációs kódot tartalmazó levél kerül kiküldésre, melyen keresztül lehet aktiválni a Saját fiókot és igénybe venni a www.fotelbazar.hu oldal szolgáltatásait. Amennyiben a Felhasználó részéről a fentiekben említett módon 72 órán belül nem kerül aktiválásra a Saját fiók, a Felhasználó regisztrációja és annak teljes adattartalma törlésre kerül az oldalról.

A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a www.fotelbazar.hu oldalon a szolgáltató által biztosított funkciók használatára. A regisztrációval a Felhasználó és a szolgáltató között határozatlan időre jogviszony jön létre, mely elkülönül a hirdetések tekintetében létrejött jogviszonytól, amely legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó köteles a regisztráció és profiladatai kitöltése során a kért adatokat a valóságnak megfelelően feltüntetni. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért az Üzemeltető nem felelős.

- A regisztrációkor megadott becenév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

- A felhasználónév a Felhasználó e-mail címe. Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy az Üzemeltető informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt ne fogadja el.

Amennyiben a saját fiókjában megadott adatokban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

4.4. A Felhasználó bármikor egyénileg kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésétől számított 72 (hetvenkettő) óra (felmondási idő), amely a létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az  Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználó nem áll fiókjához kapcsolódóan jogvitában vagy jogi eljárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a www.fotelbazar.hu oldal publikus részeiről automatikusan eltávolításra és archiválásra kerülnek. Az archivált hirdetések és azok adatai az archiválás lejáratát követően törlésre kerülnek, így azok a továbbiakban nem elérhetőek. Az archiválás ideje minden esetben 60 (hatvan) nap. A Fiók törlését követően, azonos adatokkal (e-mail cím) nem hozható létre új felhasználói fiók, a törlést követő 60 (hatvan) napon belül.

4.5. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót további értesítés nélkül a www.fotelbazar.hu használatából kizárni és fiókját törölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen, továbbá az Üzemeltetőnek vagy harmadik személyeknek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik és az Üzemeltető felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. Érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

4.6. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó saját fiókját előzetes értesítés nélkül törölni, ha a Felhasználó a weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a weblapot, hogy az a Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti, vagy a Felhasználó, Látogató bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a www.fotelbazar.hu oldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a www.fotelbazar.hu oldal rendeltetésszerű működtetését.

4.7. A saját fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a www.fotelbazar.hu oldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

 


5. Felelősség

5.1. Az Üzemeltető kizárólag hirdetési felületet biztosít a Felhasználók számára, valamint a Látogatók részére, azaz kizárólag közvetítői tevékenységet végez, és biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint ingyenesen vagy külön díj ellenében a szolgáltatást. Ennél fogva az Üzemeltető szavatossági kötelezettséggel egyik fél irányába sem tartozik, jótállást nem vállal.

A Felhasználó által a www.fotelbazar.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

5.2. A Felhasználó a regisztráció megkezdésével tudomásul veszi, hogy a www.fotelbazar.hu oldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok, nyilatkozatok tartalmáért, helyességéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a www.fotelbazar.hu oldal működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó által - jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt - feltöltött tartalmat vagy más módon korlátozta vagy megakadályozta a szabályzatba ütköző további tevékenységet.

5.3. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó vagy Látogató a www.fotelbazar.hu oldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb okból veszteséget szenved.

5.4. Az OnlineBau Group Kft. a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal, így jogosult megtenni minden szükséges lépést a Felhasználó felelősségre vonása érdekében.

5.5. Az Üzemeltető kizárólag üzemelteti a www.fotelbazar.hu oldalt és az azon elérhető szolgáltatásokat biztosítja, így nem avatkozik bele a Felhasználók és a Látogatók közti jogvitákba, a Felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.

5.6. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a www.fotelbazar.hu oldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, hirdetésekkel, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, mennyiségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó és Látogatók teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók és Látogatók megállapodásának megfelelően zajlik le.

5.7. Amennyiben a Felhasználó/Látogató magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, illetve bármilyen igényt jogerős döntésben az Üzemeltetővel szemben megállapítanak, a Felhasználó/Látogató köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó/Látogató bármely jogellenes illetve az eljárás alapját képező magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles az Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

5.8. A Felhasználó/Látogató vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz annak jó hírnevének megóvása érdekében.


6. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

6.1. Az Üzemeltető jogosult a www.fotelbazar.hu oldalra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó saját fiókját törölni, amennyiben a www.fotelbazar.hu oldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. Az Üzemeltető a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a www.fotelbazar.hu oldalon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a szerzői jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Felhasználók/Látogatók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségén (ugyfelszolgalat@fotelbazar.hu) tehetik meg.

6.2. A www.fotelbazar.hu oldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet; bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit); jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít; mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja; megtévesztő információt tartalmaz; az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja; vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

6.3. A www.fotelbazar.hu oldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

a) Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, engedélyköteles fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt eszközöket;

b) Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

c) Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

d) Online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai, telefonszámok;

e) Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

f) Postai úton történő rendelést lehetővé tevő olyan katalógusok, amit a kibocsátó külön díj ellenében bocsát ki, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

g) Kitöltetlen garancia levelek, nyomtatványok, igazolások, okiratok, igazolványok, bizonyítvány vagy igazolványt érvényesítő címkék;

h) Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz;

í) Alkohol, alkoholtartalmú italok és egyéb hasonló termékek;

j) Dohánytermékek, egyéb jövedéki termékek;

k) Engedélyköteles tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá vegyi anyagok;

l) Nem szabad forgalmazású gyógyszer; külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, illetve ezen illegális anyagok előállításához szükséges vegyszerek (prekurzorok), vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;

m) Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

n) Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;

o) Emberi szerv vagy szövet; állati szerv vagy szövet (ide nem értve a fogyasztási célú húsokat), anyatej;

p) Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;

q) Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

r) Szexuális vagy ilyen jellegű szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

s) Temetkezési helyek;

t) Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;

u) Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;

Tiltott továbbá minden olyan egyéb, itt fel nem sorolt szolgáltatás és termék melynek nyújtása vagy forgalomba hozatala és azzal való kereskedés hatóság bejelentéshez kötött vagy hatósági engedély birtokában lehetséges illetve jogszabályban meghatározott feltételekhez kötött. Amennyiben az Üzemeltető ilyet észlel, jogosult a hirdetést azonnal törölni.

6.4. Az ÁSZF 6.3. í), j) és l) pontjaiban meghatározott termékek közül kizárólag az alkohol, alkoholtartalmú italok és egyéb hasonló termékek, a dohánytermékek, egyéb jövedéki termékek, valamin a nem szabad forgalmazású gyógyszerek esetében a termékek hirdetésének tilalma mellett engedélyezett azok kereskedelmi célú szolgáltatásának (értékesítésének) hirdetése a „Szolgáltatás, mezőgazdaság, tüzelőanyag / Szolgáltatások / Kereskedelem” kategóriában.

Ezen esetben hirdetést csak céges regisztrációval rendelkező felhasználó adhat fel, oly módon, hogy sem a fényképekben, sem a leírásban az ÁSZF 6.3. í), j) és l) pontjaiban meghatározott termék beazonosíthatóan nem jelenik meg.

Fénykép engedélyezett üzlettábláról, cégtábláról, az üzlet kirakatáról, bejáratáról, a belsejéről (távoli fénykép – áttekintő vagy panoráma jellegű). A leírásban szerepeltethetőek az árusított termékkörök, azonban konkrét termék nem. Amennyiben a fényképek között vagy leírásban ÁSZF 6.3. í), j) és l) pontjaiban meghatározott termék beazonosíthatóan megjelenik, a hirdetés nem jeleníthető meg fotelbazar.hu oldalon.

 

7. Adatvédelem

7.1. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával, hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető ellenőrizze, valamint kezelje és tárolja a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat. Részletes információk az Adatkezelési tájékoztatóban érhetők el, ami elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF-nek.

7.2. Az Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

7.3. A Szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Felhasználóra vonatkozó minden adatot törölni kivételt képez ez alól a 11.4. pontban felsoroltak.


8. Szellemi tulajdon

8.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a www.fotelbazar.hu oldal nevét, az oldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket weblap elrendezését és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban minden jogát, különösen szellemi, szerzői és iparjogvédelmi jog szerinti jogát fenntartja.

8.2. A Felhasználó, Látogató a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Látogató – az Üzemeltető kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni. Kivételt képez a fentiek alól a Felhasználó által a www.fotelbazar.hu oldalon elhelyezett hirdetésre mutató közösségi és hasonló oldalakon elhelyezett megosztás vagy hivatkozás, amennyiben azon egyértelműen és azonosítható a hirdetés helye (kép esetében a „Fotelbazár” vízjel, szöveges tartalom esetén az oldal címe (www.fotelbazar.hu).

8.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak, Látogatónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

8.4. A weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló írásbeli felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a www.fotelbazar.hu oldal egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul, amely hozzájárulás előtt a felhasználás célját és indokát is közölni kell. Az Üzemeltető a www.fotelbazar.hu tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

8.5. Felhasználó által a www.fotelbazar.hu oldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.


9. Reklamáció, panaszkezelés, vitarendezés

9.1. Amennyiben Felhasználónak bármilyen panasza van a www.fotelbazar.hu oldallal vagy a szolgáltatással kapcsolatban, úgy panaszát az panaszkezeles@fotelbazar.hu e-mail címen, vagy levél útján az OnlineBau Group Kft., 7636 Pécs, Kis utca 10/A. címre megküldve is közölheti. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A szolgáltatással kapcsolatos panasszal a fogyasztónak minősülő felhasználó a szolgáltatást érintő kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A magyarországi békéltető testületek elérhetőségeit itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

9.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, ezt online vitarendezési platformon megteheti.

9.3. A felhasználó a szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást is, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárást is kezdeményezhet. A fogyasztói panasszal a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

9.4. A vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat.

 

www.fotelbazar.hu


10. Hirdetés feladása

10.1. A www.fotelbazar.hu oldalon hirdetés feladására kizárólag regisztrációt követően, saját fiókkal rendelkező Felhasználók jogosultak. Az oldalon a hirdetést feladó Felhasználók és a hirdetésre jelentkezők közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás közvetlenül, a hirdetést feladó Felhasználó által megadott elérhetőségeken, valamint az oldal által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren is történhet, így kerül sor e két fél között a szerződéskötésre, valamint a szerződés szempontjából lényeges illetve a felek által lényegesnek minősített kérdések megtárgyalására. Az Üzemeltető ebben nem vesz részt, ezért a teljesítés elmaradásából vagy a hibás teljesítésből eredő igényekkel kapcsolatban felelősségét kizárja.

10.2. Hirdetés feladásakor a vonatkozó gomb – Hirdetés feladása - megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a Szolgáltatás igénybevételére, amelyet az Üzemeltető annak beküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül elbírál. Pozitív döntés esetén a Felhasználó által feladni kívánt hirdetés állapotát Elfogadottra állítja, ami egyúttal a www.fotelbazar.hu oldalon történő megjelenítését is jelenti.

Díjköteles szolgáltatások a szolgáltatás ellenértékének megfizetése és a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz történő érkezését követő lehető legrövidebb időn, de maximum 24 (huszonnégy) órán belül aktiválódnak.

10.3. A Felhasználó megrendelésének elbírálását követően, az Üzemeltető 24  (huszonnégy) órán belül visszaigazolja a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. Ebben az esetben ezen tényről a szolgáltató ugyancsak 24 (huszonnégy) órán belül a Felhasználót a regisztráció során megadott e-mailen értesíti.

A Felhasználónak ugyancsak 24 (huszonnégy) órája van, hogy a szolgáltatótól kapott e-mailre reagáljon, hirdetését javítsa és a - Hirdetés feladása - megnyomásával ajánlatot tegyen (megrendelés) a Szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben ez nem történik meg a hirdetés automatikusan törlődik a rendszerből.

Ezen érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

10.4. Ugyanazon hirdetés esetében két alkalommal van lehetőség a javításra amennyiben azt a jelen szabályzatba való ütközés miatt nem kerül elfogadásra. Ezen döntésről a Felhasználó a megadott e-mail címén értesítésre kerül. Harmadik alkalommal történő negatív elbírálásról szintén értesítésére kerül a Felhasználó, azonban ebben az esetben már nem lehetséges a hirdetés javítása, az automatikusan törlésre kerül a rendszerből.

Ezen érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

10.5. Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat az Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

10.6. A hirdetés szövegét a Felhasználó fogalmazza meg, melyet az Üzemeltető ellenőrizhet. A Felhasználó köteles tartózkodni az olyan szöveg megfogalmazásától, amely szexuális tartalmú, ilyen jellegű utalásokat tartalmaz, továbbá jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként az Üzemeltető megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító. Amennyiben ilyen jellegű szöveget tartalmazó hirdetést észlel, akkor jogosult a Felhasználó www.fotelbazar.hu oldalhoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú hirdetés közzétételét megtagadni és a Felhasználó saját fiókját törölni a jelen szabályzat szerint.

10.7. Hirdetés feladását követően - az "Egészség, életmód" főkategória, "Szexuális eszközök, kellékek" alkategória és az "Építkezés" főkategória, "Személybiztonság" alkategória esetében - a rendszer automatikusan egy 18+-os főképet jelenít meg a hirdetésnél a találati listákban. Ezen hirdetések vonatkozásában - amennyiben a hirdetésbe kívánnak belépni és azt megnézni - el kell fogadni hogy a hirdetés megtekintője 18 éves elmúlt. Adott munkameneten belül a rendszer ezt a nyilatkozatot megjegyzi, és lehetővé teszi, hogy a hirdetéshez feltöltött képek a továbbiakban láthatóak legyenek.    

10.8. Hirdetés feladása során - amennyiben az rossz vagy pontatlan kategóriába került elhelyezésre - az Üzemeltető jogosult a hirdetést áthelyezni a megfelelő kategóriába. Erről a hirdetés feladója a regisztráció során megadott e-mail címén értesítésre kerül. A Felhasználó, a levélben megadott hivatkozás segítségével módosíthatja hirdetését az új, helyes kategóriában. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el az új kategóriát, észrevételével az ugyfelszolgalat@fotelbazar.hu címre küldött levélben fordulhat az üzemeltetőhöz, vagy törölheti a hirdetését, illetve amennyiben nem végez további műveletet,  a félbehagyott hirdetés az ÁSZF szerint törlődik.

10.9. Üzemeltető jogosult módosítani a hirdetést amennyiben annak feladása során, a felhasználásra került képek vonatkozásában megállapításra kerül, hogy azok rossz minőségűek vagy a kép elforgatva került feltöltésre, továbbá amennyiben a hirdetés címe vagy a leírás szövege magyartalan, nyelvtanilag hibás, illetőleg a terméket/szolgáltatást nem vagy csak részben fedően kerül leírásra. Jogosult továbbá az Üzemeltető javítani, illetőleg kiegészíteni a hirdetés adatlapján szereplő kérdések válaszait, amennyiben azok rosszul, nem vagy csak részben kerültek kitöltésre. A javítások célja az Üzemeltető részéről a felhasználó élmény maximalizálása. A módosítások ellen jogos és alapos indokkal a Felhasználó észrevételt tehet a javitas@fotelbazar.hu e-mail címre küldött, a hirdetés linkjét (url-jét) is tartalmazó levéllel, illetve a Felhasználó saját hatáskörben eljárva jogosult az Üzemeltető által módosított hirdetést törölni.

10.10. Ugyanazt az ingatlant vagy ingóságot - terméket -  szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni akár külön kategóriákban vagy több településen, nem engedélyezett. Csak a feladásra került hirdetés módosítása engedélyezett, vagy régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra az ingatlanra vagy ingóságra - termékre -  szolgáltatásra vonatkozó másik hirdetés.

 

11. Hirdetés törlése

11.1. A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetők a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt is. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 60 (hatvan) napos időtartamra archivált állapotba kerül, ezt követően véglegesen törlődik. A törlést követően a hirdetést a szolgáltató a továbbiakban nem tárolja. Az archivált hirdetések kizárólag az Üzemeltető részére hozzáférhetőek, a www.fotelbazar.hu oldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.

11.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját fiókja törlésekor a jogviszony megszűnése esetén az Üzemeltető a Felhasználó hirdetéseit a 60 (hatvan) napos archiválási időszakon túl nem köteles tárolni. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a www.fotelbazar.hu oldal és a rajta igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a www.fotelbazar.hu oldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a tőle független körülmények okoznak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a www.fotelbazar.hu oldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a www.fotelbazar.hu oldal tartalma az Üzemeltető rendelkezésétől függetlenül is módosul.

11.3. Az Üzemeltető a www.fotelbazar.hu oldalon igénybe vehető Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küldhet a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

11.4. Az Üzemeltető a hirdetést valamint a hirdetés feladó Felhasználó fiókját a jelen szabályzatban meghatározott időtartam elteltét követően sem törli, amennyiben látogatók illetve felhasználók az általa feladott hirdetéssel kapcsolatban visszaélés vagy bűncselekmény gyanúját közlik az Üzemeltetővel. Ebben az esetben az ügy kivizsgálása illetve a Felhasználó eredményes felelősségre vonása érdekében az Üzemeltető a tárolt adatokat az eljáró hatóság részére történő átadásig jogosult megőrizni.


12. Hirdetések megjelenítése

 12.1. A hirdetést az Üzemeltető az általa üzemeltetett www.fotelbazar.hu oldalon teszi közzé. A hirdetés megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra, az a Látogatók számára is elérhető.

12.2. Az üzemeltető az www.fotelbazar.hu oldalon jelen lévő hirdetéseket - automatizált kiválasztást - követően megjeleníti a www.fotelbazar.hu saját Facebook oldalán.   

12.3. Az üzemeltető a megjelent hirdetések tekintetében lehetőséget biztosít arra, hogy azokat mind a felhasználók, mind a látogatók a Twitter-en, a Facebook-on illetve a Pinterest-en megoszthatják.

12.4. A hirdetés megjelenítése annak közzétételétől számított 90 (kilencven) napon keresztül valósul meg. Kivételt képeznek az állás ajánlat 30 (harminc) nap és az álláskeresés 120 (százhúsz) nap kategóriákban elhelyezett hirdetések.


13. Díjmentes szolgáltatások

13.1. Egy Felhasználó egyidejűleg maximum 1.000 darab hirdetést tölthet fel és szerkeszthet díjtalanul a www.fotelbazar.hu oldalon biztosított hirdetési helyen a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez az Üzemeltető keresőrendszert biztosít.

13.2. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket az Üzemeltető a megadott kategóriái szerint csoportosítja, illetve teszi közzé.

13.3. A Szabályzatnak megfelelő Felhasználói ajánlattétel elküldését követően az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 24 órán belül – amennyiben a hirdetés a jelenszabályzat feltételeinek megfelel – elbírálja. Az elbírálást követően haladéktalanul közzéteszi és a 12.4. pontban meghatározott időtartamra elérhetővé teszi a www.fotelbazar.hu oldalon. 

13.4. A www.fotelbazar.hu oldal a Felhasználók részére hirdetésfigyelés szolgáltatást nyújt. Ennek feltétele a keresés mentése és elnevezése továbbá a Saját fiók „Hirdetés figyelés” szekciójában a szükséges adatok (ütemezés) megadásán túl a rendszer által kiküldött e-mail üzenetek fogadását jelenti, melyben az Üzemeltető marketing célú tartalmakat is megjeleníthet.

13.5. A www.fotelbazar.hu oldalon a Felhasználók részére telefonos megerősítés szolgáltatást nyújt. A rendszer a Felhasználó fiókjában megadott telefonszámról a +3630/732-3383-as telefonszám felhívásával igazolni tudja, hogy a hirdetésben megadott telefonszám hozzá tartozik. Ezáltal a leendő vásárlói nagyobb bizalmát élvezheti. Az oldalon a hirdetésben megadott telefonszám esetében feltüntetésre kerül, hogy az megerősített vagy nem megerősített. 

13.6. A hirdetésekre való jelentkezés a weboldalon található üzenetküldő (chat) rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő és a felhasználó által megadott telefonszámon vagy e-mail címen folytatott kapcsolatfelvétel mellett.

A fotelbazar.hu weboldalon található üzenetküldő (chat) rendszer használatának feltételei az alábbiak:

- a weboldalon csak a regisztrált felhasználók küldhetnek és fogadhatnak üzenetet,

- az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a weboldal felületén tekinthetők meg,

- új üzenet érkezéséről a Felhasználók e-mail időközönként értesítőt kapnak a regisztrált e-mail címükre,

- a felhasználók tudomásul veszik, hogy az üzenetküldő rendszeren folytatott beszélgetések csak és kizárólag az adott hirdetésről folyhatnak, illetve annak megvitatásáról, hogy milyen körülmények között és hol bonyolítják le az adás-vételt,

- a weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos információcserére terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító,

- ha az Üzemeltető az esetleges ellenőrzése vagy más módon azt észleli, hogy a Felhasználó/Felhasználók a weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott beszélgetése nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos információcserére terjed ki, vagy hangneme sértő, bántó, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, továbbá nem felel meg a jelen Szabályzatnak, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó/Felhasználók weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú beszélgetést felfüggeszteni/törölni,

- az Üzemeltető törli az üzenetváltást, amennyiben az ahhoz kapcsolódó  hirdetés törlésre, vagy eltávolítása kerül a weboldalról, vagy az utolsó üzenetváltástól számítva 28 nap eltelt,

- az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak az üzenetváltásban résztvevő felhasználók által kerülhetnek mentésre vagy törlésre amennyiben azt az Üzemeltető automatikus rendszere a fentiekben említett okokból nem törölte,

- az mentett üzenetek a Felhasználó saját fiókjában vannak tárolva, a Felhasználó által való törlésig vagy felhasználói fiók törléséig,  

- az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az üzenetekből és azok elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, 


14. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

14.1. Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket külön díjtáblázat tartalmazza.

14.2. A díjakat a Felhasználó bankkártyás fizetéssel az OTP Mobil Kft., Simplepay szolgáltatásán keresztül egyenlítheti ki. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a fizetési szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A külön díj ellenében igénybe vett szolgáltatások a szolgáltatás ellenértékének megfizetése és a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz érkezését követő lehető legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül aktiválódnak.

14.3. A vásárlás a „Fizet” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől.

A megfizetett díjról az Üzemeltető számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához egyben tudomásul veszi, hogy az ilyen módon megküldött számla a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelel. Az Üzemeltető lehetőséget biztosít külön díj ellenében hiteles elektronikus számla igénylésére. Ez a fizetést megelőző áttekintő oldalon kezdeményezhető az "E-számlát kérek" gomb megnyomásával.

Az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján köteles őrizni. A számlát az Üzemeltető a Felhasználó saját fiókjában található Számlázási adatok alapján állítja ki. A számla módosítására a kiállítását követően nincs mód.

14.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

14.5. A külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások ezen fejezetben megjelölt prémium szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott egyéb, a hirdetés törlését illetve a saját fiók törlését illetve annak megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. Az Üzemeltetőnek nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani az Üzemeltetővel szemben.

14.6. Amennyiben a saját fiók megszüntetésére azért kerül sor, mert a jelen szabályzattal ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést az Üzemeltető törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

14.7. Az Üzemeltető kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó által megvásárolt "Külön díj ellenében igénybe vett szolgáltatás (ÁSZF 14.8.)" egy elektronikus szolgáltatás, mely a megvásárlás pillanatában automatikusan aktiválódik és annak lejártáig aktív is marad. Mivel az Üzemeltető részéről a díjfizetés ellenében biztosított szolgáltatás a fizetés pillanatától aktív és a Felhasználó részére olyan szolgáltatásokat, lehetőségeket biztosít, melyek kizárólag díjfizetés ellenében vehetők igénybe, ezért a szolgáltatás lemondása és annak kifizetett díjának visszatérítése a Felhasználó részére nem lehetséges, tekintettel arra, hogy az elektronikus szolgáltatás a sikeres díjfizetés pillanatában megkezdődik és egyben teljesül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett, megvásárolt szolgáltatás díjának visszatérítésére abban az esetben sem jogosult, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó hirdetését saját maga inaktiválja, törli vagy az azért kerül törlésre, mert azaz Üzemeltető szabályzatába ütközik.


14.8. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink:

I) Prémium hirdetés: Kategóriánként, a találati listában szereplő tételek előtt, vizuálisan elkülönülő úgynevezett prémium blokkban jelenítődik meg, amely blokk vízszintes irányban lapozható. A hirdetés ezen túl színes "Prémium" feliratú szalaggal és színes háttérrel megjelenik a találati listában is a közzétételének/kiemelés aktiválásának megfelelő időpont szerinti.

A szolgáltatás során a hirdetést az 5. és a 10. napon automatikusan előresoroljuk a kategóriája szerinti találati listák elejére.

Időtartam: az aktiválást követő 15 napig.

II) "Ragadós" hirdetés: színes "Ütős ajánlat" feliratú szalaggal kerül ellátásra, mely a találati lista görgetésekor a hirdetés látómezőbe kerülésekor, teljes képernyőre ott ragad a következő interakcióig. Megjelenés, a találati listában a hirdetés közzétételének/kiemelés aktiválásának megfelelő időpont szerint.

A szolgáltatás során a hirdetést az 2. napon automatikusan előresoroljuk a kategóriája szerinti találati listák elejére.

Időtartama: az aktiválást követő 4 napig.

III) Háttér kiemelés: a hirdetés előre beállított színes háttérrel történő megjelenítése a kereső listában a közzétételének/kiemelés aktiválásának megfelelő időpont szerint.

A szolgáltatás során a hirdetést az 5. és a 10. napon automatikusan előresoroljuk a kategóriája szerinti találati listák elejére.

Időtartam: az aktiválást követő 20 napig.

IV) Szalag: a hirdetés bal felső sarkában átlósan, listából választható háttérszínű és szövegű felirat megjelenítése. Megjelenés, a kereső listában a hirdetés közzétételének/kiemelés aktiválásának megfelelő időpont szerint.

A szolgáltatás során a hirdetést az 5. és a 10. napon automatikusan előresoroljuk a kategóriája szerinti találati listák elejére.

Időtartam: az aktiválást követő 20 napig.

V) "Leáraztam" szalag: a hirdetés bal felső sarkában átlósan, "Leáraztam" szövegű szalag megjelenítése, továbbá régi ár megjelenítése áthúzva, felette az új ár feltűnő színnel. Megjelenés, a kereső listában a hirdetés közzétételének/kiemelés aktiválásának megfelelő időpont szerint.

A szolgáltatás során a hirdetést az 5. és a 10. napon automatikusan előresoroljuk a kategóriája szerinti találati listák elejére.

Időtartam: az aktiválást követő 20 napig.

VI) Első helyre kerülés: 2 alkalommal a kategóriájának megfelelő találati lista első helyére sorolás, 15 perces lépésekben megadható időpontokban.

Ütemezés: az aktiválást követő nap és az azt követő napon, naponként egy-egy alkalommal

VII) Ütemezett első helyre kerülés: 7 alkalommal a találati lista első helyére sorolás 15 perces lépésekben megadható időpontokban.

Ütemezés: az aktiválást követő 30 napon belül használható fel, a Felhasználó által előre meghatározott napokon és napszakban.

VIII) Címke: Bizonyos kategóriákban lehetőség van címkék elhelyezésére, melyek a hirdetésbe feltölthető kép alatti területen jelennek meg egymás után a hirdetési terület teljes szélességében. A címkéket a hirdetés feladásakor a bejelölésre került attribútumok közül ajánlja fel a rendszer, innen történik a felhasználó általi kiválasztás. A címkék a szolgáltatás egyszeri megvásárlásával a hirdetés törléséig láthatóak maradnak.

14.9. Ütemezett első helyre kerülés kiemelés megrendelése során, amennyiben a jelen szabályzatba ütközés miatt nem került elfogadásra a hirdetés (ÁSZF 10.4 pontja), de az a felhasználó részéről javításra, majd az Üzemeltető részéről aktiválásra kerül, a rendszer e-mailt küld a felhasználó részére, ha van olyan előzőleg beállításra került első helyre kerülési időpontja, ami az aktiválás későbbi időpontban való megtörténte okán nem valósult meg.

Ebben az esetben a Felhasználó meg nem valósult első helyre kerülések esetében új időpontot adhat meg.

14.10. A külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások árait a Díjtáblázat tartalmazza.

14.11. A már korábban megjelent hirdetések esetében minden egyes díjköteles szolgáltatás (kiemelés) igénybe vételekor az aktiválását követően a hirdetés kategóriája szerinti találati lista első helyére sorolódik, és az érvényessége a 12.2. menüpontban leírtak szerint újraindul.

14.12. Üzletek: a Fotelbazár ezen szolgáltatása egy komplex hirdetési rendszer, melyet csak a céges regisztrációval rendelkező egyéni vagy társas vállalkozói formában működő felhasználóink vehetnek igénybe. A további részleteket a linkre kattintva ismerhet meg: Üzletek a Fotelbazáron


15. Hirdetések törlése

15.1. A Felhasználó által a www.fotelbazar.hu oldalra feltöltött hirdetés annak közzétételétől számított, jelen szabályzat 12.2. pontjában meghatározott ideig jelennek meg a weboldalon. Ezen időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, a hirdetés archiválásra kerül, azt az Üzemeltető megőrzi, a felhasználói saját fiókban elérhetőek. Az archiválás ideje 7 (hét) nap. Az archiváláskor az Üzemeltető a regisztráció során megadott e-mail címre üzenetet küld a Felhasználónak, hogy a hirdetés egy alkalommal történő meghosszabbítására 7 (hét) nap áll rendelkezésre. Az archiválási idő elteltét követően, ha a Felhasználó a hirdetés nem újítja meg, az Üzemeltető a hirdetéseket a 8. (nyolcadik) napon automatikusan törli.

15.2. Az archiválás időtartama alatt a Felhasználó változatlan szöveggel a hirdetés ismételt megjelenítését kezdeményezheti bármely jelen szabályzat 14.8. pontjában meghatározott díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatás (kiemelés) megvásárlásával.

15.3. A hirdetés törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés 60 (hatvan) napra archiválásra alá kerül, amelyet követően, a 61. (hatvanegyedik) napon a hirdetés automatikusan törlésre kerül.


16. Hirdetésre való jelentkezés

A hirdetésekre való jelentkezés a Felhasználó által megadott elérhetőségeken (e-mail cím, telefonszám), vagy a weboldalon található üzenetküldő (chat) rendszeren keresztül is történhet közvetlenül a Felhasználó felé, melyben az Üzemeltető nem vesz részt.


17. A hirdetés tárgyára vonatkozó feltételek

17.1. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek és/vagy szolgáltatások hirdetését.

17.2. A weboldalon kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése.

17.3. A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. Az Üzemeltető egyes termékekre vonatkozó hirdetéseket korlátozhatja vagy megtilthatja. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen annak szavatosságára, lejárati idejére, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A www.fotelbazar.hu oldalon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a jelen szabályzatban megjelölt kategóriákba. Kizárólag olyan termék árusítása érdekében lehet hirdetést feladni, amellyel a Felhasználó rendelkezik, vagy azon az értékesítés időpontjáig rendelkezési jogot szerez és amellyel kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszerzését korlátozná vagy kizárná. Amennyiben ilyen fennáll, ezt köteles a lehető legpontosabban a hirdetés szövegében feltüntetni a jogszavatossági szabályok figyelembe vételével.

17.4. A Felhasználó a hirdetés szövegében köteles nyilatkozni arról, hogy az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítást elvégezték, és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható, amennyiben a hirdetett termék minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozik.

17.5. Szerzői jogvédelem alatt álló termékek esetén a hirdetés szövegében nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolat, illetve annak felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.

17.6. A szerencsejáték elhelyezése a szerencsejáték szervezéséről szóló, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint nem lehetséges.  


18. A hirdetés tartalmára vonatkozó rendelkezések

18.1. A hirdetés címének magyar nyelven tartalmaznia kell a hirdetett termék, állás vagy szolgáltatás megnevezését.

18.2. A hirdetés szövegében magyar nyelven a termék illetve a szolgáltatás pontos vagy a beazonosítást elősegítő típusút, márkáját, illetve azonosítását biztosító más ismertető jegyét fel kell tüntetni. Kivételt képez ez alól az "Állás, munka" főkategória "Állásajánlat" alkategóriája - itt a hirdetés szövegét idegen nyelven is engedélyezett elhelyezni. A Felhasználó köteles arra törekedni, hogy a hirdetés szövege a termék illetve a szolgáltatás minél pontosabb leírását tartalmazza. Itt kell megjelölni a termék illetve szolgáltatás esetleges hibáját, hiányosságait, az azzal kapcsolatos problémákat.

18.3. A hirdetésben kizárólag az abban található termék, állás vagy szolgáltatás pontosabb beazonosítását segítő linket szabad elhelyezni. Tilos más hirdetőoldalakon elhelyezett hirdetésekre mutató hivatkozásokat feltüntetni.

18.4. A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban kapcsolódik az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz. Nem megfelelő kategóriaválasztás esetén az Üzemeltető jogosult a hirdetést visszautasítani.

18.5. A hirdetéshez 12 db fénykép tölthető fel, amelynek a hirdetésben szereplő termékre illetve szolgáltatásra kell vonatkoznia. Pecséttel, aláírással egyedi azonosításra szolgáló adattal, illetve más hirdetési oldal nevével, emblémájával ellátott képek nem tölthetőek fel a hirdetéshez. Más hirdetők képeit, internetről letöltött katalógusképeket tilos használni, kivéve amennyiben beleegyezést szereztek rá, illetve ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

A  www.fotelbazar.hu oldalra hirdetési céllal feltöltött képekre az Üzemeltető vízjelet helyez el.

18.6. Tilos szexuális tartalmú képet feltölteni kivétel az "Egészség, életmód" főkategória, "Szexuális eszközök, kellékek" alkategória. Az említett kategóriában feladott hirdetések az ÁSZF 10.7. pontja szerint valósulnak meg.


19. Hirdetés jelentése

Amennyiben a Felhasználót/Látogatót az oldalon megjelent hirdetéshez kapcsolódóan jogsérelem éri, vagy azt észleli, hogy a hirdetés vagy annak bármely eleme a jelen ÁSZF 6. pontjába ütközik, lehetősége van azt a hirdetésben található "Hirdetés jelentése" menüpont alatt (név, e-mail cím és a rövid indoklás) jelezni a Üzemeltető felé.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

I.1. Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket, illetőleg ha az Üzemeltető feladatai teljesítéséhez szükséges.

I.2. Az Üzemeltető jogosult a Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szerződés alapján változatlanul.

I.3. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén, Szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról, írásban 5 (öt) munkanapon belül.

I.4. Szerződő Felek a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére kikötik az Üzemeltető mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

I.5. Az itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírásokat.